Asiakassopimus

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

Asiakassopimuksen yleiset ehdot

1) ASIAKASSOPIMUS (myöhemmin ’sopimus). Hyväksymällä tämän sopimuksen tilauksen yhteydessä se katsotaan tehdyksi molempien osapuolten välille. Sopimuksen osapuolet ovat palvelun tarjoaja ’Jola Maisala / Jola Training’ (myöhemmin ’Toimittaja’) ja palvelun käyttäjä (myöhemmin ’Asiakas’). Yrityksen edustaja tai toinen yksityishenkilö voi ostaa asiakkaalle toimittajan tarjoamia palveluita (myöhemmin palvelut’), jolloin palvelun ostanut yritys tai yksityishenkilö vastaa sopimuksen tekemisestä ja kaikista sopimukseen liittyvistä maksuista. Asiakas kuitenkin sitoutuu käyttäytymään tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

2) ASIAKKUUS

Sopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on voimassa sopimuksen hyväksymishetkestä alkaen kunnes se irtisanotaan toisen osapuolen toimesta sopimuksen yleisten ehtojen kohdan 7. mukaisesti. Mikäli sopimus on määritelty määräaikaiseksi niin sitä ei voida irtisanoa sopimuksessa määritellyn sopimuskauden aikana. Määräaikaisen sopimuksen palvelut ovat voimassa sopimuksessa määritellyn sopimuskauden ajan ja mikäli Asiakas ei käytä palveluita sopimuskauden aikana niin palvelut katsotaan vanhentuneiksi eikä niitä hyvitetä Asiakkaalle. Asiakkuus on henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää toiselle henkilölle ilman toimittajan hyväksyntää.

3) PALVELUIDEN HINNAT

Palveluiden hinnat määräytyvät kunkin sopimustyypin osalta erikseen. Toimittajalla on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hintoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kuin hinnanmuutos astuu voimaan. 

Jos sopimus on määräaikainen, hinnanmuutos tulee voimaan kuitenkin vasta sopimusjakson päätyttyä. Määräaikaisen sopimusjakson aikana toimittajalla on oikeus muuttaa hintoja ainoastaan, mikäli palveluihin liittyvä arvonlisävero muuttuu tai palveluita tulee koskemaan jokin uusi vero tai julkinen maksu.

4) MAKSUTAVAT

Maksutapana on sähköpostilasku. Maksuehto laskulle on neljätoista (14) päivää. Toimittaja varaa oikeuden olla hyväksymättä korttimaksuja ja käteismaksuja.

Jos sopimus on voimassa toistaiseksi tai määräaikaisen sopimuksen kesto on enemmän kuin yksi (1) kuukausi, Asiakas voi valita Palvelun maksutavaksi joko kertamaksun tai maksun useammassa erässä.Ennakkoon maksettuja maksuja ei hyvitetä Asiakkaalle ellei sopimus purkaannu Toimittajasta johtuvasta syystä.

5) SOPIMUKSEN JÄÄDYTTÄMINEN

Sopimus voidaan jäädyttää ennalta määritellyksi ajanjaksoksi, kuitenkin enintään vuodeksi, sairauden, vamman, raskauden tai asevelvollisuuden suorittamisen johdosta. Jäädytyksen tulee olla kestoltaan vähintään neljä (4) viikkoa.

Jäädytyksen aikana Asiakkaan maksuvelvollisuus keskeytyy eikä Toimittajalla ole velvollisuutta tuottaa Asiakkaalle palveluita. Aikaisemmin veloitettuja maksuja ei palauteta, vaan ne luetaan tulevien maksujen hyväksi.

Sopimusta jatketaan alkuperäisen sopimuskauden päätyttyä jäädytysjaksoa vastaavan ajan. Sopimuksen jäädyttämisestä tulee sopia Toimittajan kanssa etukäteen kirjallisesti, paitsi tapaturman tai äkillisen sairastapauksen johdosta, jolloin Asiakkaan tulee sopia siitä Toimittajan kanssa heti kun se on kohtuudella odotettavissa mahdollista. Jäädyttämiseen vaaditaan lääkärintodistus, virallinen todistus asevelvollisuuden suorittamisesta tai muu luotettava selvitys. Toimittaja vahvistaa myöntämänsä jäädytyksen kirjallisesti.

6) TAPAAMISTEN PERUUTUKSET

Asiakas sitoutuu noudattamaan Toimittajan kanssa ennalta sovittuja yhteisiä tapaamisaikoja palveluiden osalta. Mikäli Asiakas myöhästyy tai jättää saapumatta ennalta sovittuun tapaamiseen niin hänelle ei korvata käyttämättä jäänyttä osaa tapaamisajasta. Edellä mainitusta poiketen Asiakas voi tapauskohtaisesti sopia Toimittajan kanssa, että heidän yhteinen tapaamisajankohta siirretään toiseen, molemmille osapuolille soveltuvaan ajankohtaan. Asiakkaan tulee pyytää Toimittajalta yhteisen tapaamisajankohdan siirtoa viimeistään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen tapaamisajankohdan alkamista. Tapaamisen siirto on mahdollista vain, jos kyse on henkilökohtaisesta tapaamisesta osapuolten kesken ja se edellyttää Toimittajan kirjallista hyväksyntää. Toimittajalla ei ole edellä mainittujen ehtojen täyttyessä oikeutta estää tapaamisajankohdan siirtoa muutoin kuin perustellusta syystä. Yhteisen tapaamisajankohdan siirto ei ole mahdollista Asiakkaan toimesta, mikäli palvelusopimuksen kohteena ovat Toimittajan tuottamat pienryhmävalmennuspalvelut.

7) SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus siten, että sopimus päättyy irtisanomisilmoituksesta seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus, jos Asiakas rikkoo sopimustaan laiminlyömällä maksujensa suorittamisen siten, että Asiakkaalle lähetetystä maksumuistutuksesta huolimatta tämä ei kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa eräpäivästä ole maksanut maksujaan.

8) SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi häntä koskevan poikkeuksellisen ja yllättävän tapahtuman, kuten vakavan sairauden tai pysyvän vamman vuoksi kesken sopimuskauden, mikäli sopimuksen jäädyttäminen ei olisi kyseisessä tilanteessa perusteltua. Asiakkaan tulee toimittaa toimittajalle virallinen todistus, kuten lääkärintodistus, mainitunlaisesta purkuperusteesta. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi myös silloin, kun Toimittaja olennaisesti rikkoo sopimusta. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi asiakkaan olennaisesti rikkoessa sopimusta.

9) SAATAVIEN PERINTÄ

Laskulla maksettaessa Toimittajan tulee lähettää Asiakkaalle lasku neljätoista (14) päivää ennen eräpäivää. Jos Asiakas ei ole suorittanut sopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, Toimittaja lähettää Asiakkaalle muistutuslaskun neljäntoista (14) päivän kuluttua eräpäivästä. Muistutuksista aiheutuvat kulut peritään Asiakkaalta. Jos laskua ei muistutuslaskun eräpäivään mennessä makseta, siirretään saatava perintään. Saatavan siirryttyä perintään Toimittajalla on oikeus keskeyttää sopimus Asiakkaan maksun laiminlyöntiä vastaavaksi ajaksi. Keskeytyksestä huolimatta Asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ennallaan. Toimittajalla on oikeus periä Asiakkaalta Suomen korkolain (633/1982) 4 §:n mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen.

10) HENKILÖTIEDOT

Toimittaja käsittelee Asiakkaalta saamiaan henkilötietoja, joita se tarvitsee sopimuksen tekemiseen ja Asiakkuuden hallinnoimiseen, Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisella tavalla. Asiakassopimuksen allekirjoittamalla Asiakas hyväksyy suoramarkkinointipostin vastaanottamiseen toimittajalta eli Toimittajalla voi lähettää tuotteita ja palveluitaan koskevia tiedotteita ja suoramarkkinointipostia asiakkaalle. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa ilmoittaa suostumuksensa rajoittamisesta tai sen peruuttamisesta.

11) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

Sopimuksen voimassaolon aikana toteutettavat harjoitukset tapahtuvat Asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä. Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen doping-aineiden vaikutuksen alaisena. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä tuottamasta palveluita Asiakkaalle, jos on ilmeistä Asiakas rikkoo tässä sopimuksessa mainittuja turvallisuussääntöjä. Asiakas huolehtii itse vapaa-ajan vakuutuksestaan.

12) MUUT EHDOT

Sopimukseen sisältyy ainoastaan sopimukseen kirjatut palvelut. Asiakas on velvollinen maksamaan itse mahdolliset muut kustannukset, kuten esimerkiksi tila- ja välinevuokran sekä matkakulut tai erikseen hinnoiteltavat kuntotestit.

********************************************************************************************

Yksilöohjauksen asiakassopimus laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa ja siinä määritellään palvelun kesto, hinta ja tarkempi sisältö.

Copyright © 2019 Jola Training